Regulamin

Przedmiot umowy

Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamowych w portalu PANORAMAINTERNETOWA.PL przez OCTOPUS Robert Praiss z siedzibą w Poznaniu - ul. Kasztelańska 37 NIP: 779-19-36-373.

Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez użytkowników. Regulacje zawarte w regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.

1.Postanowienia ogólne

1.1. Zamawiający dostarczy firmię OCTOPUS materiały niezbędne do wykonania Reklamy w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy, chyba, że strony uzgodniły inny termin dostarczenia tych materiałów w Umowie (termin umożliwiający OCTOPUS wywiązanie się z umowy).

1.2. Nie dostarczenie przez Zamawiającego materiałów w w/w terminie uprawia firmę OCTOPUS do przygotowania i opublikowania Reklamy w oparciu o posiadane informacje i materiały. W tym przypadku firma  OCTOPUS nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w Reklamie.

1.3. Zamawiający zobowiązuje się do informowania firmię OCTOPUS o każdej zmianie danych określonych w Umowie lub projekcie Reklamy w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmian do opublikowanej reklamy.

1.4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty firmię OCTOPUS wynagrodzenia w wysokości i na zasadach wynikających z Umowy.

1.5. O ile Zamawiający wyrazi wolę otrzymania projektu Reklamy Graficznej do akceptacji poprzez stosowną adnotacje w Umowie i dostarczy w terminie materiały, firma OCTOPUS przekaże zamawiającemu taki projekt reklamy graficznej celem akceptacji.

1.6. Firma OCTOPUS nie może zagwarantować ukazania się reklamy na najwyższej pozycji w wyszukiwarkach internetowych, dołoży jednak starań, aby była ona jak najwyższa.Firma IT OCTOPUS zamieszcza reklamę na portalu odpowiednio do przyjetego dla niej szablonu, nie wychodząc poza maksymalną ilość pól oraz zamieszczanych w nich treści.

1.7. Jeśli Zamawiający złoży takie zlecenie, po uzgodnieniu warunków jego realizacji, zostanie wykonana reklama/strona WWW według indywidualnych kryteriów określonych przez Zamawiającego.

1.8. Firma OCTOPUS może odmówić zamieszczenia części lub całości Reklamy, jeżeli jego zdaniem, Reklama lub jej część nie spełnia wymagań technicznych, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi oferowanego Produktu/Usługi w Internecie albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Firma OCTOPUS może uzgodnić z Zamawiającym dodatkowy termin do ponownego ustalania treści i formy Reklamy.

1.9. W przypadku systemowych zmian w danych teleadresowych Zamawiającego firma OCTOPUS ma prawo do wprowadzenia tych zmian w Reklamie, bez konieczności poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.

Za otrzymane wynagrodzenie firma OCTOPUS zobowiązuje się do:

• Utrzymania Reklamy w Serwisie Internetowym PanoramaInternetowa.pl przez okres 12 miesięcy od daty publikacji (lub przez inny uzgodniony z zamawiającym okres),

• Opublikowania Reklamy w Katalogu Internetowym w najbliższej edycji,

• Przygotowania Reklamy (jeżeli zamawiający nie dostarczy własnego projektu).

2. Odpowiedzialność firmy OCTOPUS w portalu PanoramaInternetowa.pl:

2.1. Firma OCTOPUS ponosi odpowiedzialność wyłącznie za błędy dotyczące druku, pominięcia w Reklamie treści w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu Reklamy lub dostarczonego jej wzoru. W przypadku zaistnienia błędów lub pominięcia uzgodnionych treści, firma OCTOPUS zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcią stwierdzonych błędów.

2.2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że firma OCTOPUS może publikować Reklamy osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Zamawiający. Firma OCTOPUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich Reklam dla działalności Zamawiającego.

2.3. Firma OCTOPUS nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy oraz osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego efektów jej publikacji.

2.4. IT OCTOPUS nie udziela gwarancji, że korzystanie przez użytkownika z serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw czy wad innej natury jak też, że pozycja poszukiwań będzie odpowiadała oczekiwaniom użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba że takie zapewnienie zostało udzielone użytkownikowi w formie pisemnej przez firmę OCTOPUS). Firma OCTOPUS ma w szczególności prawo zawiesić działalność serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

3. Odpowiedzialność Zamawiającego.

Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych) związanych z opublikowaniem Reklamy zgodnie z Umową. W przypadku zgłoszenia wobec firmy OCTOPUS roszczeń o naruszenie praw przez osoby trzecie, Zamawiający zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub orzeczeniu sądowym.

4. Odstąpienie od Umowy

4.1. Firma OCTOPUS bez żadnych konsekwencji, może odstąpić od Umowy przed publikacją reklamy, a zwłaszcza w przypadku, gdy Zamawiający ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług z innego tytułu niż niniejsza Umowa.

4.2. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 3 Dni od zawarcia Umowy nie powoduje jej rozwiązania.

4.3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym. Dla zachowania terminu, o którym mowa 4.2. Wystarczy wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru na adres OCTOPUS wskazany na Zamówieniu.

5. Płatności

5.1. Zaliczka na poczet wynagrodzenia firmy OCTOPUS zastanie zapłacona w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. W przypadku nie otrzymania zaliczki w terminie określonym w Umowie firma OCTOPUS może odstąpić od Umowy.

5.2. W przypadku określenia zaliczki w wysokości innej niż 100% wartości Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia pozostałej części wynagrodzenia firmię OCTOPUS po publikacji zamówienia Reklamy, ale nie później niż w terminie określonym w fakturze VAT lub fakturze proforma wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu.

5.3. W przypadku zamówienia przez zamawiającego różnych Reklam i dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna OCTOPUS z danego tytułu, firma OCTOPUS może zaliczyć otrzymaną nadwyżkę na poczet należności z tytułu najwcześniej wymagalnej płatności.

5.4. W przypadku nieuregulowanej wymagalnej należności za Reklamę w katalogu internetowym, firma OCTOPUS może dokonać zawieszenia publikacji Reklamy do momentu dokonania przez Zamawiającego należnej zapłaty. Okres zawieszenia, o którym wyżej mowa, stanowi część okresu publikacji Reklamy określonego w Umowie.

5.5. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego OCTOPUS.

5.6. W razie nie terminowej spłaty firma OCTOPUS może żądać od Zamawiającego pokrycia kosztów windykacji, jakie OCTOPUS poniósł w celu odzyskania wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy ( w wysokości 10 % wartości Umowy).

5.7. W przypadku płatności ratalnej, gdy Zamawiający zalega z zapłatą, co najmniej dwóch ratfirma OCTOPUS ma prawo postawić w stan wymagalności całą pozostałą do zapłaty należność wynikającą z Umowy.

5.8. W przypadku powstania opóźnienia płatniczego firma OCTOPUS zastrzega sobie prawo do zerwania Zlecenia z naliczeniem kary umownej w pełnej kwocie wartości zlecenia i do obciążenia Zleceniodawcy kosztami związanymi z monitami o zaległościach płatniczych oraz kosztami związanymi z windykacją w kwocie netto: 10 zł za monit poprzez e-mail, fax lub telefon, 25 zł za monit listowny, 30 zł za listowne wezwanie do zapłaty, 100 zł za przekazanie zobowiązania do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Strony zobowiązują się do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów, w jakich zostały przekazane.

5.9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszego regulaminu rozstrzygane będą poprzez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.

5.10. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.11. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejsza Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron w trakcie negocjacji jej warunków.

6.2. W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych ogólnych warunków umowy, a treścią Zamówienia Reklamy, za wiążące Strony uznają postanowienia Zamówienia Reklamy.

6.3. Wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem dokumentów składających się na Umowę oraz uzgodnień treści i formy Reklamy (w tym materiałów).

6.4. Dane osoby upoważnionej do zawarcia Umowy (imię i nazwisko , stanowisko, telefon służbowy , adres elektroniczny) będą przetwarzane przez firmę OCTOPUS w celu ułatwienia kontaktów z Zamawiającym. Firma OCTOPUS zastrzega sobie prawo przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego.

6.5. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięciem sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby firmy OCTOPUS.

6.6. Firma OCTOPUS zastrzega sobie możliwość naniesienia zmian w regulaminie.

6.7. Aktualna treść znajduje się na stronie www.PanoramaInternetowa.pl.